Ze života školy

STRETECH je přehlídka středoškolských prací, která se již řadu let pořádá na půdě ČVUT. Letos jsme se jí účastnili za studenty naší školy dva – já, Marek Bílek, s modelem hydrostatického jezu, který jsem použil i do Středoškolské odborné činnosti a Tomáš Bubeníček s malou vodní elektrárnou.

Sraz jsme měli s Tomášem a s paní Ing. Hanou Matouškovou v 8:15 před budovou ČVUT.  Paní profesorka nás povzbudila a detailněji informovala o průběhu celého dne. Po registraci jsme mohli začít hledat naše prezentační místo. To jsme lehce upravili, rozvinuli zde naše plakáty, umístili model a postavili školní banner.

U našeho prezentačního stánku podstatě neustále někdo byl. Někteří se jen dívali, jiní se blíže zajímali o naše práce. Díky tomu jsme mohli vést zajímavé diskuse o vodních elektrárnách a hydrostatických jezech, získávat nové poznatky a kontakty na kapacity z ČVUT a dalších vysokých či středních škol.

Den byl vyčerpávající, ale úspěšný. Udělali jsme snad dobrý dojem i reklamu naší škole.

Marek Bílek, 3. B

V úterý 10. května 2016 se vydala dopravní část třídy 3. B prozkoumat stavbu železničního tunelu raženého nedaleko Plzně u Ejpovic. Nejednalo se však o stavbu jen tak ledajakou, tento tunel bude tím nejdelším, jakým budou vlaky od roku 2017 v ČR projíždět.

Nicméně popořádku. Nejdříve jsme navštívili informační centrum umístěné nedaleko staveniště. Tam jsme se dozvěděli jak základní technické údaje o tunelu, tak i širší souvislosti vedoucí k jeho zbudování. Stavba tohoto rozsahu je finančně velmi náročná (celková předpokládaná cena modernizace trati Rokycany-Plzeň činí přibližně 4 miliardy Kč), proto i důvody její realizace musí být opravdu opodstatněné. Hlavním důvodem je modernizace třetího železničního koridoru, jehož součástí je i úsek z Prahy do Plzně a zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Plzní pod jednu hodinu.

Po úvodním briefingu jsme nasedli do čekajícího autobusu, a protože byl tunel právě obsazen jinou exkurzí, jeli jsme se podívat na další stavby, které s modernizací tohoto úseku souvisí. Zastavovali jsme na samých zajímavých místech. Viděli jsme rekonstrukci stávajících mostů i mosty nově postavené, budované propustky i protihlukové zdi. Hodně času jsme věnovali rekonstrukcím stanic a zastávek. Komfort cestujících je zde zvýšen zejména výstavbou nových nástupišť s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště je s bezbariérovým přístupem, je opatřeno pruhy pro slabozraké a vybaveno novým osvětlením a informačním zařízením pro cestující.

V rámci přednášky před vlastní prohlídkou tunelu jsme získali další technické údaje a informace o způsobech ražby. Dozvěděli jsme se také o problémech, které výstavbu provází a zdržují. Jedním z nich je například jiné složení hornin, než jaké se po geologickém průzkumu předpokládalo. Těmto neočekávaným změnám se musel přizpůsobit i razící štít, jehož starší a menší sestry známe z výstavby metra. Zde používaný štít dostal název Viktorie a má úctyhodných 1800 tun, výkon 3,6 MW, průměr 9,89 m a délku 110 m.

Po přednášce jsme se konečně dostali k ústí tunelu, kde jsme obdrželi „krabičku záchrany“. Šlo o jistou formu plynové masky s baterkou, jejíž funkčnost jsme naštěstí ověřovat nemuseli. Pak už jsme jen nasedli do speciálního motorového vozíku a ponořili se do hlubiny tunelu. Cesta to byla dlouhá, mluvit se kvůli hluku motoru nedalo a byli jsme i rádi, že jsme si vzali nějaké oblečení navíc. Po více jak třech kilometrech jsme však dosáhli cíle, z vozíku vystoupili a šli se na Viktorku podívat. Ani zde jsme toho však příliš neslyšeli - razící břity rubající čelbu tunelu vytvářely nejen pekelný rachot, ale i povážlivě třásly vlastním tělem štítu. Zážitek to však byl hluboký…

Zpátky jsme se vrátili sice trochu zmrzlí a nahluchlí, ale zdraví a zase o něco chytřejší. Od tohoto dne si každý ze zúčastněných žáků přeje u maturity vytáhnout otázku Podzemní stavby. 

Ing. Hynek Hrubeš

Zajímavé odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=6EYxZZ_paoo

http://www.koridory.cz

Tři dny vyučování před velikonočními prázdninami patří vždy projektovým dnům. Ty letošní byly koncipovány trochu jinak než v předcházejících letech. Učitelé odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů vymýšleli zajímavá témata a činnosti, které by nalákaly do jejich skupin žáky napříč třídami 1. až 3. r. Čtvrťáci si totiž už tradičně v tuto dobu vyzkoušeli nanečisto maturitní testy a písemné práce z češtiny, matematiky a angličtiny. Jejich mladší spolužáci si vybírali např. mezi možností založit si vlastní fiktivní firmu, vymyslet využití proluky na rohu ulic Klimentská a Nové mlýny v Praze 1 a navrhnutou budovu citlivě začlenit mezi ostatní historické domy, či se pokusit odpovědět na otázku, jak se vlastně jezdí na kole po Praze, proč končí cyklopruhy před křižovatkou apod. Lákavě zněla nabídka prohlídky Televizní věže Žižkov včetně besedy s jejím autorem Ing. arch. V. Aulickým. Mnozí se nezalekli názvu „Plochy stavební praxe“, který sliboval propojení stavebnictví s matematikou a deskriptivní geometrií.  A že lze postupy při zhotovení stavebních konstrukcí znázornit jako komiks, dokázala další skupina. Pokud Vás zajímají další náměty, najdete je zde.

O tom, že projektové dny byly úspěšné, přinesly nejen mnoho nových informací, poznatků, ale i nápadů, svědčily žákovské prezentace, předvedené modely, fotoreportáže, video natočené o historických památkách, kreslené komiksy aj. Výrazným přínosem bylo též posílení motivace a týmové kooperace mezi mladšími a staršími žáky.

-hb-

Letos poprvé se dva žáci naší školy, Michal Jirák (4. r.) a Tereza Nesrstová (3. r.), zapojili do celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů. Dne 17. března na SPŠ stavební v Českých Budějovicích se konal již její 15. ročník. Soutěžící žáci mohli pracovat na svých přenosných počítačích s instalovaným grafickým softwarem a s možností připojení na CD monitor v učebně. Pokud žáci využili stálé stanice v učebnách, měli k dispozici tyto instalované programy: ArchiCAD 17.0, ArchiCAD 18.0, AutoCAD 2016 a Revit 2016. Soutěže se zúčastnil rekordní počet 32 škol. Na soutěžní listinu bylo zapsáno 64 žáků. Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v 8:15 hod. v aule SPŠ stavební České Budějovice. Po prezenci soutěžících a organizačních pokynech byli studenti umístěni do pěti učeben, připravili si každý své pracovní místo a dostali soutěžní zadání. Na zpracování soutěžního úkolu měli 180 minut. Soutěžním úkolem bylo:

-       na základě zadaného dispozičního schématu půdorysů, řezů, pohledů a 3D zobrazení rodinného domu vypracovat půdorysy 1. PP, 1. NP, 2. NP, řez A-A a čtyři pohledy v M 1:100 s dodržením typologických pravidel a formy studie,

-       připojit 3D náhled (perspektiva); bez vizualizace,

-       grafické výstupy umístit na formát výkresu A1, připravit pro tisk ve formátu PDF a uložit dle pokynů v zadání.

Soutěžní porotu tvořili členové pedagogického doprovodu z přihlášených škol. Každý hodnotil 10 soutěžních prací, kterým udělil pořadí 1 - 10. Během celé soutěže panovala přátelská atmosféra jak mezi účastníkc, tak i mezi pedagogy. Hostitelé pro nás  připravili zajímavý též doprovodný program (návštěva kina, prohlídka zámku Český Krumlov, prohlídka Českých Budějovic atd.). Pro žáky naší školy byla účast „zahřívacím kolem“ a přinesla velmi cenné zkušenosti, které zúročíme při dalším ročníku v zápolení o přední umístění.

Zdroj: http://www.spsstavcb.cz/download2/84_2565_cs_zprava_gp_2016.pdf

Ing. Monika Halaburtová

Výstava modelů rodinných domků proběhla v letošním školním roce ve dnech 14. 3. 2016 – 1. 4. 2016 (dne 14. 3. byla zpřístupněna i pro veřejnost). Modely domků vyrobili žáci 3. ročníku v rámci výuky KOC. Celkem vystavovalo své modely 28 žáků třídy 3. A, kde jsou zastoupeny obory ARS a POS. V letošním roce poprvé žáci vyráběli své modely ve škole, v nově zřízené školní modelárně, která byla vybavena díky získanému grantu. Žáci ostatních tříd výstavu zhlédli výstavu během vyučovacích hodin odborných předmětů spolu se svými vyučujícími. Součástí výstavy bylo hlasování o nejhezčí model. Výsledky soutěže vyhlásila dne 7. 4.2016. za účasti všech vystavovatelů ředitelka školy PaedDr. Marie Plíhalová. A zde jsou výsledky:

1. místo D. Ptáček, 2. místo: A. Kocík a 3. místo: l. Fousová. Cenu ředitelky školy obdržel za svůj model R. Čeněk.

Ing. Monika Halaburtová