Charakteristika školy

Škola je výhodně situována v centru města v bezprostředním dosahu prostředků MHD. Svým odborným zaměřením je spádovou školou nejen pro hlavní město Prahu, nýbrž též pro Středočeský kraj. VOŠS a SPŠS v Praze 1, Dušní 17 je průmyslovou školou s mnohaletou úspěšnou tradicí a velmi dobrými výsledky ve vzdělávání svých žáků, jehož cílem je kvalitní příprava jak pro výkon povolání, tak pro další studium, zejména na VŠ technického typu. V posledních pěti letech prošla budova školy rozsáhlou stavební rekonstrukcí a modernizací vnitřního vybavení a v oblasti informačních technologií.

Prvním cizím jazykem je v návaznosti na ZŠ angličtina a v případě dostatečného počtu žáků též němčina. Podle nových ŠVP si žáci ve 2. ročníku zvolí 2. cizí jazyk, a to z nabídky německý jazyk a ruský jazyk.

Odborné exkurze do stavebních podniků, na zajímavé stavby, na veletrhy a výstavy s odbornou tématikou jsou nedílnou součástí výuky. Škola udržuje stálý kontakt s předními stavebními firmami, které prezentují nové stavební materiály a technologie na přednáškách ve školním informačním centru.

Soutěže Enersol, Modely rodinných domků a vodohospodářských staveb, Středoškolská odborná činnost, Celostátní matematická soutěž aj. vytvářejí předpoklady pro další rozvoj znalostí a dovedností nadaných žáků.

Výchovná poradkyně spolupracuje se školní psycholožkou zejména v péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a v rámci Minimálního preventivního programu školy.

K dalším rozmanitým aktivitám školy patří lyžařské, turistické a vodácké kurzy, sportovní turnaje a sportovní den školy, cyklojízdy v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“, divadelní a filmová představení, školní koncerty, maturitní ples v Lucerně s vlastním předtančením žáků i učitelů, činnost Klubu mladého diváka a zájmové kroužky. 

Vybavení školy

Za posledních pět let prošla budova školy v několika etapách rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo přebudováno sociální zařízení v bočním traktu budovy, provedeny zateplení fasády do vnitrobloku a výměna oken. Pokračovala modernizace tříd a obnova počítačového vybavení. Byla zřízena další, v pořadí již pátá učebna informatiky. Výraznou proměnou prošly bývalá odborná učebna pozemního stavitelství a kinosál, kde vznikly moderní posluchárny s konferenční úpravou, vybavené moderní multimediální technikou. Zlepšilo se materiální a technické vybavení kabinetů pro učitele. Vyklizením a úpravami garáží na dvoře vznikly prostory vhodné pro výuku praxe. Náročná byla jak rekonstrukce školního výtahu, tak celková rekonstrukce suterénu budovy. Největší zásah čekal ale budovu průmyslovky o prázdninách 2011, kdy se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce veškeré elektroinstalace a síťových rozvodů. Všechny školní prostory získaly nové výkonné osvětlení.

V následujícím školním roce 2011/2012 pokračovala obnova materiálně technického vybavení školy. Všechny kmenové a odborné učebny jsou v současné době vybaveny novým nebo renovovaným školním nábytkem, dataprojektory a další technikou pro využití informačních technologií ve výuce.

V současnosti škola disponuje pěti kvalitně vybavenými učebnami pro výuku informačních technologií, konstrukčních CAD programů a aplikované ekonomie, připojenými k síti s možností přístupu na internet. V loňském školním roce šly nemalé investice do nového serverového řešení. Každý žák má samostatné pracoviště u PC. Pro tisk ročníkových prací mají žáci k dispozici dvě multifunkční zařízení Konica Minolta bizhub C224 formátu A3  a velkoformátový plotr EPSON Stylus Pro 9700 až do velikosti formátu B0.

K 1. červnu 2009 splnila naše škola úspěšně podmínky firmy Autodesk pro vstup do Autodesk Academia Programu a získala tak statut Autodesk Academia Partner pro stavebnictví. Členství v programu zajišťuje nadstandardní výuku grafických programů kvalifikovanými učiteli, kteří své znalosti prokázali získáním certifikátu ATC. Výuka CAD systémů probíhá na nejnovějším programovém vybavení společnosti Autodesk. Žáci se s grafickými programy seznamují již od prvního ročníku. Při výuce je k dispozici AutoCAD , AutoCAD Architecture, AutoCAD CIVIL, AutoCAD REVIT Architecture a další. Díky členství školy v Autodesk Academia Programu mohou všichni učitelé i žáci školy zdarma získat pro svou domácí přípravu studentské licence výše jmenovaných programů. Naše škola má zároveň právo udělovat žákům certifikát o absolvování výuky na konkrétní produkt a jeho verzi. Autodesk Certificate of Completion má celosvětovou platnost a je centrálně firmou Autodesk registrován. Členství přináší i mnoho dalších výhod jak pro žáky, tak i pro učitele. Další náplní výuky jsou OS WIN 10, kancelářský balík MS Office, programy Kros Plus, Winplan a další odborné programy stavebního zaměření.

Část praktické výuky se uskutečňuje v odborné laboratoři stavebních materiálů, stavebních konstrukcí a geologie a zakládání staveb. Zejména v tomto předmětu se používá ucelená sbírka minerálů a hornin, kterou má škola k dispozici.

Pro výuku jazyků jsou určeny tři učebny vybavené audiovizuální, resp. multimediální technikou.

Studijní a informační centrum školy je žákům k dispozici pro studijní účely i pro relaxaci v době mimo vyučování. Tvoří je studovna, knihovna a pracoviště knihovnic. K dispozici je bohatá mediatéka s odbornou i všeobecně kulturně vzdělávací tématikou a kopírka v samoobslužném provozu pro potřeby žáků.

Pracovní zázemí učitelů zabezpečují kromě modernizované sborovny též kabinety, které jsou všechny vybaveny počítači s kancelářským softwarem, s přístupem na internet, intranet a na síťovou tiskárnu ve sborovně. Ve školním roce 2011/2012 bylo dokončeno vybavení všech učitelů notebooky.

V roce 2021 byla zřízena školní jídelna s výdejnou jídel v suterénu školy. Žákům i učitelům je k dispozici bufet. Pro odkládání svršků a obuvi jsou žákům k dispozici skříňky v přízemí. Ke sportovnímu vyžití slouží fitness centrum.