17.3 Modernizace počátečního vzdělávání

Hlavním cílem projektu je popularizace technického vzdělávání na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební a podpora přechodu na vysokou školu technického směru.V rámci oboru Stavebnictví jsme vytvořili nový školní vzdělávací program Architektura a stavitelství, ve kterém bude posílena výuka odborných předmětů a zařazeny podpůrné aktivity jako odborné exkurze, přednášky a projektové dny za účelem popularizace oboru stavitelství a s důrazem na podporu přechodu absolventů školy na studium zvoleného oboru na vysoké škole technického směru. Projektem chceme dosáhnout lepší provázanost teorie s prací a zařazení moderních technologií a inovací do výuky odborných předmětů, a to v souladu s platnými evropskými standardy.

Naše škola v současné době poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání 37-41-M/01 Stavebnictví se zaměřením na tři hlavní vzdělávací programy, a to Pozemní stavitelství, Vodohospodářské a ekologické stavby a Dopravní stavby. Inovací učebních materiálů a zařazením doprovodných vzdělávacích aktivit chce škola nabídnout žákům možnost studia se zaměřením na Architekturu a stavitelství. Tím má být podpořen zájem žáků o studium technického oboru jak na střední, tak i následně na vysoké škole. Zároveň tím dojde k užšímu propojení teorie a praxe, tedy školy a odborných pracovišť. Hlavním důvodem vzniku tohoto projektu je fakt, že vývoj v oboru stavebnictví prodělává v současné době rychlé změny, na které škola musí umět reagovat. Bez podpory finančních prostředků Evropského sociálního fondu je tato situace pro školu těžko řešitelná. Odborné exkurze, semináře pro učitele a inovace učebních materiálů jsou jedním ze zásadních kroků této změny, která ve svém důsledku povede ke zvýšenému zájmu žáků o studium technických oborů. Záměry projektu byly konzultovány při přípravě žádosti a setkaly se s kladným ohlasem jak u žáků, tak i u odborné veřejnosti, zejména Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví a Centrum pasivního domu.

Předpokládaný projekt má návaznost na prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání. Podporovanou skupinou aktivit, ve které je projekt předkládán, je skupina aktivit A - Zkvalitňování vzdělávání na středních školách. Projekt má za cíl popularizaci technických oborů na SŠ a podporu přechodu na VŠ zejména technického směru. Tohoto specifického cíle chce dosáhnout vytvořením inovací učebních materiálů pro odborné technické předměty. Zařazením většího množství odborných předmětů, vytvořením nových učebních materiálů a zejména zařazením odborných exkurzí, přednášek, projektových a ateliérových dnů chce škola popularizovat vzdělávání v oboru Architektury a stavitelství a motivovat žáky ke studiu zvoleného oboru na vysoké škole.

Evropský sociální fond                 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti