Snímek obrazovky 2024 03 12 102809

publicita na web

 

 

sablony2

Šablony Dušní II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016478

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha1, Dušní 17 se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v rámci projektu Šablony Dušní II.Realizace projektu je plánována na dva roky, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, zapojeno do projektu bude 20 pedagogů, kteří budou absolvovat vzdělávací akreditovaná školení, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika vést moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, vzájemně spolupracovat na řešení zvolených témat a do výuky zapojovat odborníky z praxe.Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

 

 

 

 

Zvyšování kvality vzdělávání formou podpory osobnostního rozvoje pedagogů

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007986


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha1, Dušní 17 se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Realizace projektu je plánována na dva roky, a to od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, zapojeno do projektu bude 20 pedagogů, kteří budou absolvovat vzdělávací akreditovaná školení, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika vést moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, vzájemně spolupracovat na řešení zvolených témat a do výuky zapojovat odborníky z praxe.

Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

 

 

Projekt v rámci CZ. 2. 17 OP Praha Adaptabilita

17.3 Modernizace počátečního vzdělávání

Hlavním cílem projektu je popularizace technického vzdělávání na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební a podpora přechodu na vysokou školu technického směru.V rámci oboru Stavebnictví jsme vytvořili nový školní vzdělávací program Architektura a stavitelství, ve kterém bude posílena výuka odborných předmětů a zařazeny podpůrné aktivity jako odborné exkurze, přednášky a projektové dny za účelem popularizace oboru stavitelství a s důrazem na podporu přechodu absolventů školy na studium zvoleného oboru na vysoké škole technického směru. Projektem chceme dosáhnout lepší provázanost teorie s prací a zařazení moderních technologií a inovací do výuky odborných předmětů, a to v souladu s platnými evropskými standardy.

Naše škola v současné době poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání 37-41-M/01 Stavebnictví se zaměřením na tři hlavní vzdělávací programy, a to Pozemní stavitelství, Vodohospodářské a ekologické stavby a Dopravní stavby. Inovací učebních materiálů a zařazením doprovodných vzdělávacích aktivit chce škola nabídnout žákům možnost studia se zaměřením na Architekturu a stavitelství. Tím má být podpořen zájem žáků o studium technického oboru jak na střední, tak i následně na vysoké škole. Zároveň tím dojde k užšímu propojení teorie a praxe, tedy školy a odborných pracovišť. Hlavním důvodem vzniku tohoto projektu je fakt, že vývoj v oboru stavebnictví prodělává v současné době rychlé změny, na které škola musí umět reagovat. Bez podpory finančních prostředků Evropského sociálního fondu je tato situace pro školu těžko řešitelná. Odborné exkurze, semináře pro učitele a inovace učebních materiálů jsou jedním ze zásadních kroků této změny, která ve svém důsledku povede ke zvýšenému zájmu žáků o studium technických oborů. Záměry projektu byly konzultovány při přípravě žádosti a setkaly se s kladným ohlasem jak u žáků, tak i u odborné veřejnosti, zejména Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví a Centrum pasivního domu.

Předpokládaný projekt má návaznost na prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání. Podporovanou skupinou aktivit, ve které je projekt předkládán, je skupina aktivit A - Zkvalitňování vzdělávání na středních školách. Projekt má za cíl popularizaci technických oborů na SŠ a podporu přechodu na VŠ zejména technického směru. Tohoto specifického cíle chce dosáhnout vytvořením inovací učebních materiálů pro odborné technické předměty. Zařazením většího množství odborných předmětů, vytvořením nových učebních materiálů a zejména zařazením odborných exkurzí, přednášek, projektových a ateliérových dnů chce škola popularizovat vzdělávání v oboru Architektury a stavitelství a motivovat žáky ke studiu zvoleného oboru na vysoké škole.

Evropský sociální fond                 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti