Zaměření je určeno žákům se zájmem o stavby bezprostředně souvisejícími s krajinou a jejími ekosystémy, se zájmem o vodárenství a o odvádění a čištění odpadních vod.

Jaká odborná témata Vás čekají?

 • Vodní stavby - úpravy vodních toků, jezy, protipovodňová opatření, konstrukce rybníků, nádrže a přehrady, využití vodní energie
 • Ekologické stavby - pedologie, nakládání s dešťovými vodami, ekosystémy přírody, zavlažovací systémy, ochrana půdy
 • Vodárenství - zdroje vody, akumulace vody, úprava vody, navrhování vodovodních sítí
 • Stokování - návrh a výstavba stokových sítí a objektů na stokové síti
 • Čištění odpadních vod - principy čistění odpadních vod

Naučíme Vás:

 • Konstrukční řešení objektů vodohospodářských staveb
 • Zpracování návrhů vodohospodářských staveb – např. úprava nebo revitalizace vodního toku, projekt rybníka, návrh vodovodní a stokové sítě
 • Ekonomické posouzení vlastního ročníkového projektu


A co uplatnění po škole?

 • Studium na vysokých školách se stavebně-technickým zaměřením
 • Projektové kanceláře
 • Stavební fi rmy
 • Správa a provoz vodohospodářských staveb a zařízení - povodí, vodárenské společnosti
 • Poskytování inženýrských služeb – jednání s orgány státní správy
 • Státní správa – stavební úřady, speciální stavení úřady pro vodohospodářské stavby

 

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01  Stavebnictví – zaměření Vodohospodářské a ekologické stavby:

Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 3 3 11
1. Cizí jazyk AJ1 3 3 4 3 13
2. Cizí jazyk NJ2, RJ2   2 1   3
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Fyzika FYZ 2 2 2   5
Chemie CHE 1       1
Biologie a ekologie BIO 1       1
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2     4
Základy aplikované ekonomie ZAE     3   3
Inženýrské stavby INS 1       1
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Deskriptivní geometrie DEG 2 2     4
Technické kreslení TEK 2 2     4
Aplikace CAD CAD 2       2
Stavba STA 2       2
Stavební materiály STM 3       3
Stavební mechanika SME   3 2   5
Dřevěné a kovové konstrukce DKK       2 2
Betonové konstrukce BEK     2 3 5
Geodézie GEO   2     3
Geologie a zakládání staveb GZS   1     2
Konstrukční cvičení KOC   2 2 2 6
Stavební praxe SPR 2 2     4
Příprava a realizace stavby PRS       3 3
Hydrologie a hydraulika HYH   3     2
Ekologické stavby EKS     1   1
Architektura ARC     1   1
Zdravotní vodohospodářské stavby ZVS     2 4 6
Cvičení z vodních staveb CVO     2 2 4
Vodní stavby VOS     2 2 4
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Konverzace v cizím jazyce KAJ       2 3
Cvičení z matematiky a fyziky CMF       2 3
Rekonstrukce staveb RES       2 2
Architektonické kreslení ARK       2 2
Řízení krizových situací ŘKS       2 2
Městská kolejová doprava MKD       2 2
Dopravní stavitelství DPT       2 2