Zaměření je určeno žákům se zájmem o stavby bezprostředně souvisejícími s krajinou a jejími ekosystémy, se zájmem o vodárenství a o odvádění a čištění odpadních vod.

Jaká odborná témata Vás čekají?

 • Vodní stavby - úpravy vodních toků, jezy, protipovodňová opatření, konstrukce rybníků, nádrže a přehrady, využití vodní energie
 • Ekologické stavby - pedologie, nakládání s dešťovými vodami, ekosystémy přírody, zavlažovací systémy, ochrana půdy
 • Vodárenství - zdroje vody, akumulace vody, úprava vody, navrhování vodovodních sítí
 • Stokování - návrh a výstavba stokových sítí a objektů na stokové síti
 • Čištění odpadních vod - principy čistění odpadních vod

Naučíme Vás:

 • Konstrukční řešení objektů vodohospodářských staveb
 • Zpracování návrhů vodohospodářských staveb – např. úprava nebo revitalizace vodního toku, projekt rybníka, návrh vodovodní a stokové sítě
 • Ekonomické posouzení vlastního ročníkového projektu


A co uplatnění po škole?

 • Studium na vysokých školách se stavebně-technickým zaměřením
 • Projektové kanceláře
 • Stavební fi rmy
 • Správa a provoz vodohospodářských staveb a zařízení - povodí, vodárenské společnosti
 • Poskytování inženýrských služeb – jednání s orgány státní správy
 • Státní správa – stavební úřady, speciální stavení úřady pro vodohospodářské stavby

 

VES foto

 

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01  Stavebnictví – zaměření Vodohospodářské a ekologické stavby:

    Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 3 3 11
1. Cizí jazyk AJ1 2 2 3 2 9
Odborná angličtina AJO 1 1 1 1 4
2. Cizí jazyk NJ2, RJ2 1 1 1 1 4
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Fyzika FYZ 2 2 2   6
Základy přírodních věd ZPV 1       1
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2     4
Základy aplikované ekonomie ZAE     3   3
Inženýrské stavby INS 1       1
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Deskriptivní geometrie DEG 2 2     4
Technické kreslení TEK 2 2     4
Aplikace CAD CAD 2       2
Stavba a stavební materiály SSM 4       4
Stavební mechanika SME   2 3   5
Stavební konstrukce STK     2 4 6
Geodézie GEO   2     2
Geologie a zakládání staveb GZS   2     2
Konstrukční cvičení KOC   2 2 2 6
Stavební praxe SPR 2 2     4
Příprava a realizace stavby PRS       2 2
Hydrologie a hydraulika HYH   2     2
Ekologické stavby EKS   1     1
Architektura ARC     1   1
Zdravotní vodohospodářské stavby ZVS     2 4 6
Cvičení z vodních staveb CVO     2 2 4
Vodní stavby VOS     2 2 4
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář z anglického jazyka SAJ       2 2
Cvičení z matematiky CVM       2 2
Cvičení z českého jazyka CČJ       2 2
Architektonické kreslení ARK       2 2
Řízení krizových situací ŘKS       2 2
Městská kolejová doprava MKD       2 2
Dopravní stavitelství DPT       2 2