Zaměření je určeno žákům, kteří se chtějí zabývat stavbou a projektováním rodinných domů a občanských staveb, architekturou a zařízením exteriérů.


Jaká odborná témata Vás čekají?

 • Pozemní stavitelství - znalosti o stavebních konstrukcích od základů až po střechu
 • Konstrukční cvičení - zpracování projektové dokumentace v grafickém programu AutoCAD, modelování v programu REVIT a uplatňování vědomostí z předmětu pozemní stavitelství
 • Stavební materiály - nauka o druzích a použití stavebních materiálů
 • Betonové, ocelové a dřevěné konstrukce - seznámení s vlastnostmi a zásadami návrhu betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí


Naučíme Vás:

 • Konstrukční a materiálové řešení objektů pozemních staveb
 • Projekční zpracování návrhů pozemních staveb – od rodinných domů až k rozsáhlejším stavbám
 • Základy navrhování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Ekonomické posouzení vlastního ročníkového projektu
 • Orientaci v architektuře – od jejího vzniku až po současnou modernu


A co uplatnění po škole?

 • Studium na vysokých školách se stavebně-technickým nebo architektonicky-uměleckým zaměřením
 • Projektové a architektonické kanceláře
 • Stavební firmy
 • Rozpočtářské firmy
 • Poskytování inženýrských služeb (jednání s orgány státní správy apod.)
 • Developerské společnosti
 • Realitní kanceláře

 POS foto3

 

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví - zaměření Pozemní stavby:

 

    Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 3 3 11
1. Cizí jazyk AJ1 2 2 3 2 9
Odborná angličtina AJO 1 1 1 1 4
2. Cizí jazyk NJ2, RJ2 1 1 1 1 4
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Fyzika FYZ 2 2 2   6
Základy přírodních věd ZPV 1       1
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2     4
Základy aplikované ekonomie ZAE     3   3
Inženýrské stavby INS 1       1
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Deskriptivní geometrie DEG 2 2     4
Technické kreslení TEK 2 2     4
Aplikace CAD CAD 2       2
Stavba a stavební materiály SSM 4       4
Stavební mechanika SME   2 3   5
Stavební konstrukce BEK     2 4 6
Geodézie GEO   2     2
Konstrukční cvičení KOC   2 3 4 9
Stavební praxe SPR 2 2     4
Příprava a realizace stavby PRS       2 2
Pozemní stavitelství POS   4 4 4 12
Architektura ARC     2 2 4
Technické zařízení budov TZB   1     1
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář z anglického jazyka SAJ       2 2
Cvičení z matematiky CVM       2 2
Cvičení z českého jazyka CČJ       2 2
Architektonické kreslení ARK       2 2
Řízení krizových situací ŘKS       2 2
Městská kolejová doprava MKD       2 2
Dopravní stavitelství DPT       2 2