Obor vzdělání:  36-41-N/05  Příprava a realizace staveb - vyšší odborné studium

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Školné: 3000 Kč

Způsob ukončení: absolutorium, absolvent získává titul DiS.

Počet otvíraných studijních skupin ve školním roce 2024/25: 1 (40 studentů)

 

Charakteristika oboru:

Obor vzdělání Příprava a realizace staveb připravuje studenty pro činnost vyšších středních technických pracovníků. Spojení všeobecného a odborného vzdělávání na úrovni vyššího středního vzdělání dává základní předpoklady k dobrému uplatnění absolventa ve stavební praxi. Odborné vzdělávání připravuje studenty pro práci ve stavebnictví v oboru příprava a realizace staveb, které funguje v rámci tržně řízené ekonomiky. Odborné vzdělávání klade důraz na tradiční aspekty ve stavební praxi s maximálním využitím moderních technologických postupů a materiálů. Studenti jsou vedeni k ekonomickému hodnocení jednotlivých pracovních postupů a jejich dopadu na životní prostředí. Ve všech činnostech se uplatňují zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Po ukončení studia bude absolvent schopen zpracovat investiční záměr stavební akce, pomocí vhodně zvolených ukazatelů zjistit orientační cenu stavby, stanovit její základní ekonomické ukazatele a posoudit věcná i finanční rizika spojená s další přípravou a realizací akce, dále bude schopen po rozhodnutí o realizaci akce navrhnout reálný věcný postup přípravy investiční akce vč. odhadu potřeb jejího financování a zabezpečit projektovou a inženýrskou přípravu stavby včetně potřebných průzkumů a posouzení (posudků a stanovisek) a v jejím rámci získat územní rozhodnutí a stavební povolení vč. potřebných práv k provedení stavby; zpřesnit odhad ceny stavby na základě propočtu nebo stanovit cenu stavby na základě sestavení rozpočtu zajistit zadání akce v zadávacím řízení z pozice investora popř. vypracovat cenovou nabídku z pozice zhotovitele zabezpečit organizační přípravu a vedení realizace stavby z hlediska investora i zhotovitele, věcnou, časovou, finanční a jakostní kontrolu stavby a dokončenou stavbu uvést do bezpečného trvalého užívání v souladu s platnými právními předpisy.

Úroveň všeobecného i odborného vzdělávání umožňuje studentům dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.  Studenti jsou vedeni k pochopení důležitosti a nezbytnosti celoživotního vzdělávání vzhledem k neustále se měnícím potřebám pracovního trhu a osobního rozvoje každého jednotlivce.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

Přijímání uchazečů ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

Do prvního ročníku tříletého denního studia oboru Příprava a realizace staveb se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na jakékoliv střední škole.

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek, až do naplnění kapacity pro obor vzdělání.

Přihlášky ke studiu je třeba podat na předepsaném formuláři, který lze stáhnete zde.

Na přihlášce musí být uvedeno:

  1. rodné číslo uchazeče
  2. emailová adresa uchazeče
  3. ve smyslu platných právních předpisů lékařský posudek o způsobilosti ke studiu
  4. cizí jazyk, ve kterém bude uchazeč na konci studia konat absolutorium
  5. IZO střední školy
  6. prospěch v jednotlivých ročnících za 4 roky studia na SŠ, potvrzený střední školou. Uchazeči, kteří nemohou získat potvrzení SŠ, přiloží neověřené kopie vysvědčení za 1.- 4. ročník
  7. maturitní vysvědčení s datem konání maturitní zkoušky. Uchazeči, kteří již mají maturitní vysvědčení, přiloží k přihlášce jeho ověřenou kopii. Ostatní ji odevzdají po vykonání maturitní zkoušky. 

Termíny pro podání přihlášky:  

  1. kolo do 20.6.2024

Další kola přijímacího řízení, vlastní přijímací řízení a zápisy dle podání přihlášek, nejdéle však do 31. října 2024.

Přihlášky je možno zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Přijímací řízení:

Přijímací řízení pro 1. kolo (oba obory) se bude konat ve pátek 21.6.2024 od 10:00 hod (kontrola a doplnění dokladů, osobní pohovor, informace o studiu, předání rozhodnutí o přijetí). Uchazeči přinesou s sebou originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 

 

Zápis:

K zápisu do 2. ročníku studia VOŠ (oba obory) se studenti dostaví v pondělí 2.9.2024 od 10:00 hod. Studenti přijatí do 1. ročníku studia VOŠ (oba obory) se dostaví k zápisu v pondělí 2.9.2024 od 12:00 hod.

Zahájení výuky VOŠ ve školním roce 2024/2025 ve středu 9. září 2024.

Učební plán