Zaměření je určeno žákům, kteří se chtějí zabývat stavbou a projektováním dopravních staveb, zejména silnic, místních komunikací, parkovišť a křižovatek.

Jaká odborná témata Vás čekají?

 • Silnice, dálnice, místní komunikace - vozovky, odvodnění, objekty v zemním tělese
 • Parkoviště, chodníky, dopravní plochy
 • Křižovatky úrovňové a mimoúrovňové
 • Cyklostezky, zklidňování dopravy v obcích
 • Mosty - druhy, technologie výstavby
 • Železnice - železniční svršek a spodek, výhybky, objekty v zemním tělese
 • Podzemní stavby - druhy, technologie výstavby
 • Letiště - druhy, technologie výstavby


Naučíme Vás:

 • Projekční zpracování dopravních staveb - zpracování projektové dokumentace
 • Orientaci v realizaci a provádění jednoduché dopravní stavby
 • Základy navrhování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Ekonomické posouzení vlastního ročníkového projektu


A co uplatnění po škole?

 • Studium na vysokých školách se stavebně-technickým zaměřením
 • Projektové kanceláře
 • Stavební firmy
 • Rozpočtářské firmy
 • Poskytování inženýrských služeb - jednání s orgány státní správy
 • Státní správa - stavební úřady

 DOS foto3

 

Učební plán pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – zaměření Dopravní stavby:

    Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a název předmětu Zkratka 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 3 3 11
1. Cizí jazyk AJ1 2 2 3 2 9
Odborná angličtina AJO 1 1 1 1 4
2. Cizí jazyk NJ2, RJ2 1 1 1 1 4
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Fyzika FYZ 2 2 2   6
Základy přírodních věd ZPV 1       1
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2     4
Základy aplikované ekonomie ZAE     3   3
Inženýrské stavby INS 1       1
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Deskriptivní geometrie DEG 2 2     4
Technické kreslení TEK 2 2     4
Aplikace CAD CAD 2       2
Stavba a stavební materiály SSM 4       4
Stavební mechanika SME   2 3   5
Stavební konstrukce STK     2 4 6
Geodézie GEO   2     2
Geologie a zakládání staveb GZS   2     2
Konstrukční cvičení KOC   2 3 4 9
Stavební praxe SPR 2 2     4
Příprava a realizace stavby PRS       2 2
Dopravní stavby DOS   3 3 4 10
Architektura ARC     1   1
Železnice ŽEL       2 2
Mosty MOK     2   2
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář z anglického jazyka SAJ       2 2
Cvičení z matematiky CVM       2 2
Cvičení z českého jazyka CČJ       2 2
Architektonické kreslení ARK       2 2
Řízení krizových situací ŘKS       2 2
Městská kolejová doprava MKD       2 2
Dopravní stavitelství DPT       2 2