Pro uchazeče ze ZŠ poskytuje škola střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém oboru vzdělání 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ podle jednotlivých školních vzdělávacích programů (ŠVP). Po 1. ročníku, ve kterém je obsah učiva společný, se žáci specializují dle volby na jednotlivá odborná zaměření:

Rozsah vzdělávací nabídky je výjimečný jak v rámci Prahy, tak ve spádové oblasti Středočeského kraje.

Možnosti uplatnění po maturitě jsou velmi široké. Jako střední technickohospodářští pracovníci mohou absolventi vykonávat činnosti související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, podnikat podle podmínek stanovených živnostenským zákonem, a to v odvětví stavebnictví obecně i podle zaměření oboru. Uplatnění mohou najít též ve správních orgánech, na stavebních úřadech apod. Značná část absolventů pokračuje ve studiu na Fakultě stavební ČVUT, Fakultě architektury ČVUT, případně na jiných vysokých školách.

Pro absolventy gymnázií a středních škol zakončených maturitní zkouškou poskytuje škola od 1. 9. 2011 tříleté vyšší odborné vzdělávání v akreditovaných programech 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB a 36-41-N/06 POZEMNÍ STAVBY - TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY. Forma studia je denní. Studium je ukončeno absolutoriem, označení absolventa je diplomovaný specialista (DiS.)

Absolventi se uplatní jak ve státním sektoru (státní správa), tak v privátní sféře (developerské společnosti, stavební podniky, realitní kanceláře).

Mohou vykonávat činnosti samostatného stavebního technika přípravy výroby a investic, kontroly řízení jakosti, samostatného technologa, stavbyvedoucího. Ve státní správě působí např. jako referenti specialisté povolování staveb.

Přípravný kurz ke složení jednooborové maturitní zkoušky v oboru vodohospodářských staveb (Jednotlivá zkouška dle § 113 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platných změn)

Absolventi po úspěšném složení jednooborové maturitní zkoušky v oboru vodohospodářských staveb získají „Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky“ dle § 48 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění. Přihláška do kurzu zde.

Přípravný kurz ke složení jednooborové maturitní zkoušky v oboru pozemních staveb (Jednotlivá zkouška dle § 113 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platných změn)

Absolventi po úspěšném složení jednooborové maturitní zkoušky v oboru pozemních staveb získají „Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky“ dle § 48 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění. Přihláška do kurzu zde.