Obor vzdělání: 36-41-N/08 Pozemní stavby - Téměř nulové budovy

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Školné: 3000 Kč

Způsob ukončení: absolutorium, absolvent získává titul DiS.

Počet otvíraných studijních skupin ve školním roce 2024/25: 1 (40 studentů)

Charakteristika oboru:

Absolvent má vědomosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat stavební činnosti v oblasti téměř nulových budov. Je vybaven znalostmi  z oblasti projektování téměř nulových budov. To mu umožňuje uplatnit se v praxi v projektových, stavebních sekcích podniků jako střední řídící článek menších a středních firem. Koncepce vzdělávacího programu umožňuje relativně rychlé uplatnění studentů ve stavebních firmách a provozech s různým zaměřením, (např. stavbyvedoucí apod.) a na úřadech státní správy a samosprávy.

Absolvent

 • zná předpisy stavebního práva ve všech souvisejících odvětvích a je scho­pen pracovat s dokumenty, které s nimi souvisejí,
 • má základní znalosti v oblasti obchodního, občanského a správního práva a je schopen je aplikovat v praxi,
 • je seznámen se základními postupy řízení a realizace staveb,
 • zná technologie staveb,
 • je seznámen se základními výpočetními principy navrhování nízkoenergetických, pasivních a téměř nulových budov
 • je schopen řešit urbanistické začlenění stavebních objektů do koncepce krajiny
 • je seznámen se základními principy manažerské práce, se zásadami plánování a organizování,
 • zná podstatu marketingové práce,
 • seznámí se s moderními odbornými ekonomickými poznatky a dokáže aplikovat ekonomické teorie a metody do podnikatelských a řídících rozhodnutí,
 • zná anglický/německý  jazyk na úrovni umožňující kontakt se zahraničními zákazníky,
 • je seznámen se zásadami týmové práce,
 • má znalosti potřebné pro vedení pracovního kolektivu,
 • je schopen používat prostředky informačních technologií při své práci,
 • má základní znalosti v oblasti finanční matematiky, statistických metod a operační analýzy.

 

Absolvent vzdělávacího programu „Téměř nulové budovy“ získá komplexní pohled na problematiku přípravy a realizaci stavebních zakázek s ohledem na požadavky příslušných norem pro posouzení objektů z hlediska energetické náročnosti budov.

K tomu bude absolvent vybaven znalostmi právních a technických předpisů a norem (včetně norem kvality ISO) a v neposlední řadě i znalostmi používaných technologií.

Absolvent bude schopen zvládnout problematiku přípravy stavební akce v investorsko-inženýrských, projektových i dodavatelských firmách a nalezne vhodné uplatnění i v oblasti státní správy.

Vzhledem ke své jazykové průpravě mohou absolventi nalézt uplatnění i u firem v zahraničí na pozicích: projektant, stavbyvedoucí apod.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

Přijímání uchazečů ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

Do prvního ročníku tříletého denního studia oboru Příprava a realizace staveb se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na jakékoliv střední škole.

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek, až do naplnění kapacity pro obor vzdělání.

Přihlášky ke studiu je třeba podat na předepsaném formuláři, který lze stáhnete zde.

Na přihlášce musí být uvedeno:

 1. rodné číslo uchazeče
 2. emailová adresa uchazeče
 3. ve smyslu platných právních předpisů lékařský posudek o způsobilosti ke studiu
 4. cizí jazyk, ve kterém bude uchazeč na konci studia konat absolutorium
 5. IZO střední školy
 6. prospěch v jednotlivých ročnících za 4 roky studia na SŠ, potvrzený střední školou. Uchazeči, kteří nemohou získat potvrzení SŠ, přiloží neověřené kopie vysvědčení za 1.- 4. ročník
 7. maturitní vysvědčení s datem konání maturitní zkoušky. Uchazeči, kteří již mají maturitní vysvědčení, přiloží k přihlášce jeho ověřenou kopii. Ostatní ji odevzdají po vykonání maturitní zkoušky. 

Termíny pro podání přihlášky:  

 1. kolo do 20.6.2024

Další kola přijímacího řízení, vlastní přijímací řízení a zápisy dle podání přihlášek, nejdéle však do 31. října 2024.

Přihlášky je možno zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

Přijímací řízení:

Přijímací řízení pro 1. kolo (oba obory) se bude konat ve pátek 21.6.2024 od 10:00 hod (kontrola a doplnění dokladů, osobní pohovor, informace o studiu, předání rozhodnutí o přijetí). Uchazeči přinesou s sebou originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Zápis:

K zápisu do 2. ročníku studia VOŠ (oba obory) se studenti dostaví v pondělí 2.9.2024 od 10:00 hod. Studenti přijatí do 1. ročníku studia VOŠ (oba obory) se dostaví k zápisu v pondělí 2.9.2024 od 12:00 hod.

Zahájení výuky VOŠ ve školním roce 2024/2025 ve středu 9. září 2024.

Učební plán