Obor vzdělání 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ je čtyřletý obor v denní formě vzdělávání, který sdružuje středoškolskou přípravu pro širokou oblast stavebnictví. Dosažený stupeň školního vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Připravuje žáky jak pro další studium na VŠ, tak pro činnosti technickohospodářských pracovníků, související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, podnikáním podle podmínek stanovených živnostenským zákonem, a to v odvětví stavebnictví obecně i podle specifických zaměření oboru. V 1. ročníku získají žáci společný odborný základ.

Od 2. ročníku probíhá vzdělávání ve čtyřech zaměřeních, jimiž jsou:

Ve vyšších ročnících je odborné vzdělávání rozvíjeno a aplikováno v odborných předmětech. Obsah vzdělání jednotlivých odborných zaměření je koncipován v školních vzdělávacích programech, struktura obsahu je vyjádřena v učebních plánech těchto zaměření a zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné složky. Volitelné předměty umožňují další profilaci vzdělávací nabídky školy. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společensko-vědní, matematicko-přírodovědné, informační a komunikační technologie a vzdělávání pro zdraví. Odborná složka učiva tvoří obsah odborných předmětů. Průpravné odborné vyučovací předměty pro všechna čtyři zaměření jsou deskriptivní geometrie, technické kreslení, aplikace CAD, stavební materiály, stavba, architektura, geodézie, geologie a zakládání staveb, základy aplikované ekonomie, příprava a realizace staveb, stavební mechanika, betonové konstrukce, dřevěné a kovové konstrukce. V předmětu konstrukční cvičení žáci prakticky využívají teoretické poznatky při řešení individuálně zadaných projektů, zdokonalují se ve využívání výpočetní techniky, učí se tvořivě pracovat s poznatky a hledat vhodná řešení. Teoretické znalosti jsou doplňovány manuálně řemeslnými a praktickými dovednostmi v předmětu stavební praxe. Environmentální a ekologické aspekty jsou součástí všech vyučovacích předmětů. Nedílnou součástí vzdělávání jsou odborné exkurze, které se konají na zajímavé stavby, na veletrhy a výstavy s odbornou tématikou. Škola využívá četné kontakty s významnými stavebními firmami a institucemi pro pořádání odborných přednášek a prezentací.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní především jako stavební technik pro pozemní stavby, dopravní stavby a pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, jako projektant staveb menšího rozsahu a bytový designer. Stavební technici pracují v oblasti přípravy staveb a realizace staveb, v oblasti engineeringu a developingu, při provádění staveb v pozici mistr a stavbyvedoucí, dále jako kontroloři kvality či dispečeři staveb. Absolvent je připraven pro práci ve správních institucích jako referent státní správy a samosprávy, zejména v oblastech územního plánování a stavebního řádu. V pracovní pozici technologa je absolvent schopen se uplatnit v oblasti výroby, zkoušení a ověřování stavebních materiálů a zabezpečovat jejich marketing. Absolvent je schopen po splnění náležitostí vyplývajících z podmínek zákona o výkonu povolání autorizovaných techniků činných ve výstavbě získat oprávnění na výkon činnosti autorizovaného technika v příslušném oboru autorizace. Může se uplatnit v živnostech volných a po získání autorizace i živnostech vázaných v oboru stavebnictví. Absolvent je připraven k terciárnímu studiu na vysokých školách, především technického typu. Je veden k vytvoření návyků a dovedností, které může účinně uplatňovat při celoživotním vzdělávání.