V druhém pololetí se studenti druhého ročníku oboru vodohospodářských a ekologických staveb zabývají současnou problematikou – suchem v krajině.
Nejen, že tuto tématiku řešíme v klasických hodinách, ale měli jsme to štěstí, že jsme mohli ve škole přivítat pana Prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., geografa, hydrologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se zabývá hlavně hydrologií a ochranou vod před znečištěním s přednáškou na téma "Vodní stres ve světě a v Česku. Jak ho můžeme řešit".
Poté jsme podnikli praktickou část výuky. Proběhla na naší partnerské škole – na Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Rozděleni jsme byli do dvou skupin jedna skupina v laboratoři Vodohospodářského experimentálního centra, které se zabývá výzkumem hydraulických jevů v oblasti vodních staveb. Pracovali jsme zde pod vedením vedoucího tohoto centra, pana Ing. Milana Zukala, Ph.D.. Druhá skupina začala své měření na katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství, pod vedením pana Ing. Martina Šandy Ph.D., zástupce vedoucího katedry a doc. Ing. Michala Sněhoty, Ph.D.. Měřili jsme průtoky, součinitele přepadu, součinitele vsaku, zabývali jsme se zeminami jako takovými. Zajímalo nás, jak souvisí struktura zeminy s její schopností zadržet vodu v krajině.
Děkujeme moc všem, kteří se nám v souvislosti s tímto tématem věnovali.
sucho 22