V závěru března proběhly projektové dny, jejichž cílem je procvičení teoretických poznatků, získaných v odborných předmětech na praktických úlohách.

Žáci 1. ročníku využili poznatky z předmětů stavba a stavební materiály a z odborné přednášky a ve skupinách vypracovali jednoduchý návrh pasivního domu. Prezentovali též konstrukční řešení a skladby konstrukcí na modelu. Součástí práce byly mimo jiné výkresy půdorysů (CAD), technická zpráva a stručná anotace v ANJ.

Žáci 2. ročníku zaměření na architekturu zpracovali podle zadání návrhy pasivní mateřské školky a zhotovili též její modely. Skupiny se zaměřením POS, DOS a VES provedly laboratorní měření, resp. geodetická měření v terénu. Absolvovaly zkoušky zemin, technickou nivelaci a poznávání hornin.

Žáci 3. ročníku pracovali ve skupinách opět dle zaměření. Téma pasivních domů zpracovaly skupiny se zaměřením POS podobně jako 1. ročník, ovšem již na vyšší úrovni s využitím všech poznatků a dovedností z odborných předmětů a návštěvy prezentace prvků těchto staveb v Jungmannově ul. Budoucí vodaři provedli hydrometrování v povodí říčky Litavky, zpracovali výsledky měření, provedli výpočty a výkresovou část. Třeťáci se zaměřením DOS pracovali na svém tématu v silniční laboratoři Fakulty stavební ČVUT, kde seznámili s postupy základních zkoušek asfaltů a asfaltových směsí na reálných zkušebních přístrojích. Na základě dosavadních i nově získaných znalostí navrhli sami trasu komunikace ve 3D. Zhotovili i podélný profil, příčné řezy a vzorový příčný řez. Ve vzorovém příčném řezu použili skladbu vozovky s ohledem na poznatky z předchozího dne.

Třetí den PD byl věnován přípravě prezentací. Na společném setkání v posluchárnách školy pak žáci jednotlivých zaměření dokumentovali svou činnost a její výsledky a odpovídali na dotazy z řad spolužáků a učitelů.

Žáci 4. ročníků absolvovali ilustrační didaktické testy z MAT, ČJL a ANJ. Vyzkoušeli si tak stresové zatížení, kdy v jednom dni absolvují dvě části společné maturity.

A že se všichni pilně činili, ať už při práci v grafických systémech, přípravě prezentací či v modelárně při zhotovování modelů dokazuje krátká fotodokumentace.