Obdrželi jsme Vaše přihlášky ke studiu na naší škole. Velmi nás těší Váš zájem o studium oboru Stavebnictví 36-47-M/01. Do přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 byli uchazeči zařazeni pod evidenčním číslem, které je uvedené v záhlaví dopisu, který byl odeslán poštou a mailem dne 23.3.2018. 

Kritéria pro přijímací řízení byla stanovena v zákonné lhůtě a jsou vyvěšena na našich webových stránkách. Na základě těchto kritérií bude stanoveno pořadí všech uchazečů. Ke studiu pak bude přijat max. počet žáků ve 4 třídách v denní formě vzdělávání.
Součástí přijímacího řízení je vykonání přijímací zkoušky. Jednotné testy koná v prvním řádném termínu 12. dubna uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako první. Jednotné testy koná v druhém řádném termínu 16. dubna uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako druhou. Termín je uveden na pozvánce, kterou jsme uchazečům zaslali spolu s informačním dopisem.

Náhradní termín testů pro první kolo přijímacího řízení je stanoveno na 10. a 11. května 2018. Vykonání testů v náhradním termínu lze umožnit pouze uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponecháme místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

Zkouška se skládá ze dvou testů, a to z Českého jazyka a literatury a z Matematiky (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu podle § 60 odst. 2 školského zákona. Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z M trvá 70 minut.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů dne 27. dubna 2018 na našich webových stránkách www.spsdusni.cz a ve škole u vstupu do budovy, a to pod evidenčním číslem. Zákonným zástupcům případných nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno do vlastních rukou. V souladu s platnými předpisy je možné podat do 3 dnů odvolání proti rozhodnutí, a to prostřednictvím střední školy, která rozhodnutí vydala. Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem 27. dubna. Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je 15. května 2018. Také v případě konání jednotných testů v náhradním termínu bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

U příjímacích zkoušek Vám přejeme hodně štěstí.