Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví od 1. 9. 2018

Evidenční číslo uchazeče Pořadí
2018001 46
2018002 21
2018003 95
2018004 26
2018005 71
2018006 43
2018007 22
2018008 13
2018009 159
2018010 15
2018011 118
2018012 88
2018013 53
2018014 30
2018015 60
2018016 89
2018017 18
2018018 50
2018019 105
2018020 38
2018021 8
2018022 1
2018024 116
2018025 177
2018026 55
2018027 68
2018028 108
2018029 16
2018030 9
2018031 106
2018032 154
2018033 49
2018034 98
2018035 170
2018036 11
2018037 20
2018038 35
2018039 61
2018040 101
2018041 42
2018042 59
2018043 84
2018044 5
2018045 158
2018046 136
2018047 104
2018048 67
2018049 28
2018050 32
2018051 135
2018052 93
2018053 31
2018054 3
2018055 63
2018056 4
2018057 48
2018058 171
2018059 74
2018060 109
2018061 121
2018062 45
2018063 77
2018064 165
2018065 128
2018066 145
2018067 110
2018068 123
2018069 10
2018070 7
2018071 142
2018072 99
2018073 112
2018074 160
2018075 73
2018076 64
2018077 2
2018078 29
2018079 14
2018080 33
2018081 119
2018082 130
2018083 40
2018084 36
2018085 100
2018086 91
2018087 97
2018088 120
2018089 87
2018090 69
2018091 162
2018092 134
2018093 65
2018094 144
2018095 80
2018096 78
2018097 47
2018098 155
2018099 34
2018100 157
2018101 114
2018102 52
2018103 152
2018104 167
2018105 86
2018106 126
2018107 156
2018108 124
2018109 131
2018110 23
2018111 54
2018112 92
2018113 102
2018114 113
2018115 172
2018116 137
2018117 75
2018118 133
2018119 66
2018120 153
2018121 173
2018122 6
2018123 24
2018124 82
2018125 150
2018126 85
2018127 138
2018128 39
2018129 107
2018130 25
2018131 103
2018132 166
2018133 12
2018135 127
2018136 129
2018137 139
2018138 76
2018139 70
2018140 96
2018141 125
2018142 56
2018143 58
2018144 51
2018146 140
2018148 132
2018149 27
2018150 72
2018151 90
2018153 143
2018154 174
2018155 178
2018156 81
2018157 57
2018158 146
2018159 176
2018160 168
2018162 44
2018163 79
2018164 62
2018165 169
2018166 94
2018167 117
2018168 111
2018169 41
2018170 83
2018171 163
2018172 147
2018173 37
2018174 161
2018175 122
2018176 148
2018177 17
2018178 141
2018179 175
2018180 115
2018182 151
2018183 164
2018184 19
2018185 149

 

Ve školním roce 2018/2019 bude škola otevírat 4 třídy v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 671/2004 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění platných změn).

Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Dalším kritériem pro přijetí jsou výsledky posledních tří klasifikačních období, v jejichž průběhu nesmí být uchazeč hodnocen stupněm nedostatečný a mít snížit sníženou známku z chování. Dále se přihlíží k zájmu o obor. 

Přijímáme též žáky z kvarty osmiletých gymnázií. Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení kvarty.

Uchazeč, který není státním občanem ČR či jiného členského státu EU a který plní či splnil povinnou školní docházku v České republice, přiloží k přihlášce kopie platného pasu a povolení k pobytu v ČR.

Ubytování pro mimopražské uchazeče je možné po domluvě zajistit v domově mládeže. Nabídku dostane mimopražský uchazeč spolu s rozhodnutím ředitelky školy o přijetí do prvního ročníku vzdělávání.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně sousední ZŠ, která je určena i pro žáky středních škol v blízkém okolí.

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM TESTŮM Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Od  4. prosince 2017 bude škola pořádat přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 9. tříd. Kurzy budou probíhat vždy v úterý nebo ve čtvrtek od 16.00 hodin. (Kurz z českého jazyka 16.00 - 16.45, kurz z matematiky 16.55 - 18.00).

Cena kurzu z matematiky je 1000,- Kč a zahrnuje 15 hodin daného předmětu v délce 65 minut, cena kurzu z českého jazyka a literatury je 650,- Kč a zahrnuje 15 hodin výuky v délce 45 minut. Platba kurzů proběhne v hotovosti na první hodině. 

Podrobný rozpis konání přípravných kurzů k přijímacím testům:

Hodina ÚTERNÍ TERMÍN ČTVRTEČNÍ TERMÍN

Český jazyk

16.00 – 16.45

Matematika

16.55 – 18.00

Český jazyk

16.00 – 16.45

Matematika

16.55 – 18.00

1. 5.12.2017 7.12.2017
2. 12.12.2017 14.12.2017
3. 19.12.2017 4.1.2018
4. 9.1.2018 11.1.2018
5. 16.1.2018 18.1.2018
6. 23.1.2018 25.1.2018
7. 30.1.2018 1.2.2018
8. 13.2.2018 15.2.2018
9. 20.2.2018 22.2.2018
10. 27.2.2018 1.3.2018
11. 6.3.2018 8.3.2018
12. 13.3.2018 15.3.2018
13. 20.3.2018 22.3.2018
14. 27.3.2018 28.3.2018 - středa
15. 3.4.2018 5.4.2018

Přihlásit se je možné na oba předměty nebo pouze na jeden.

Přihláška k přípravnému kurzu zde.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeč ze ZŠ má možnost v rámci prvního kola přijímacího řízení podat přihlášku na dvě střední školy. Formulář přihlášky v elektronické podobě je ke stažení v xls zde, v pdf zde. 

 

Jak vyplnit přihlášku?

 • Uchazeč vyplní přední stranu přihlášky, zadní stranu vyplňuje základní škola.
 • V přihlášce můžete uvést až dvě školy. Uvedení pořadí škol není závazné. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 • Naše škola nabízí vzdělávání v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Na jednotlivá zaměření (Architektura a stavitelství, Pozemní stavby, Dopravní stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, BIM projektování) se nepřihlašujete. Žáci si své zaměření volí až po prvním roce studia, kdy se podrobněji seznámí se studiem stavebnictví.
 • Kolonku „Termín přijímací zkoušky“ v případě naší školy nevyplňujete. V uvedené kolonce se uvádí termíny případné „školní“ přijímací zkoušky, která u nás není ředitelkou školy stanovena. Tato kolonka  není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdáte v tištěné podobě na obě zvolené školy (na každou z nich po jednom vyhotovení). Na naší škole jí můžete podat osobně na sekretariátu nebo zaslat poštou do 1. března 2018.

 

Kdy a kde se konají jednotné testy?

 • Jednotné testy koná v prvním řádném termínu 12.4. 2018 uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako první.
 • Jednotné testy koná v druhém řádném termínu 16.4. 2018 uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako druhou.
 • Náhradní termín testů je stanoven na 10.5.a 11.5. Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitel školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

 

Co bude obsahem jednotných testů?

 • Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (podle § 60 odst. 2 školského zákona). Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
 • Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z M trvá 60 minut.
 • Loňské ilustrační testy si můžete stáhnout zde.

Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

 • Ředitelka školy může rozhodnout na základě doporučení školského poradenského zařízení o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů.

 

Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem x. dubna. Tento den budou vyhlášeny ředitelkou školy výsledky přijímacího řízení, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách a ve škole u vstupu do budovy. Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je xxx. května 2018. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

 

Kritéria přijímacího řízení

Počty žáků, přijímaných do 1. ročníků byly stanoveny takto:

 1. Otevřeny budou čtyři třídy v denní formě vzdělávání oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.
 2. Uchazeči o studium se přijímají podle celkového bodového ohodnocení, které se skládá z těchto bodových hodnocení dílčích:
 • bodové hodnocení zkoušky v rámci povinné přijímací zkoušky
  • test z českého jazyka a literatury (max. 100 bodů)
  • test z matematiky a její aplikace (max. 100 bodů)
 • hodnocení za průměrný prospěch v I. a II. pololetí 8.třídy a v I. pololetí 9.třídy ZŠ (max.60 bodů)
 • hodnocení za samostatnou klasifikaci v uvedených pololetích v předmětech:
   • matematika (max. 30 bodů)
   • český jazyk (max. 15 bodů)
   • fyzika (max. 15 bodů)

Možné maximum je tedy 320 bodů.

 3.  Při dosažení stejného počtu bodů v blízkosti hraničního počtu může být počet přijímaných zvýšen o pět míst.

 4.  Na místa těch uchazečů, kteří byli přijati, ale nepodali zápisový lístek, se posunou další nepřijatí uchazeči.

Bodová ohodnocení:

 1. bodové hodnocení zkoušky v rámci povinné přijímací zkoušky se započte podle procentuální úspěšnosti v testu z českého jazyka a literatury (PČJ) a procentuální úspěšnosti v testu z matematiky a její aplikace vztahu (PM) dle vztahu:

PČJ + PM

 1. průměrný prospěch v posledních třech pololetích výuky na ZŠ (P1, P2, P3) se započte dle vztahu:

84 – 8 . (P1 + P2 + P3)

  2.  klasifikace v posledních třech pololetích z matematiky (M1, M2, M3),           českého jazyka (C1, C2, C3) a fyziky (F1, F2, F3) se započtou dle                 vztahu:

72 – 2 . (M1 + M2 + M3) - C1 - C2 - C3 - F1 - F2 - F3

Celkové bodové ohodnocení:

CB = PČJ + PM + 156 - 8 . (P1 + P2 + P3) - 2 . (M1 + M2 + M3) - C1 - C2 - C3 - F1 - F2 - F3

Vypočtené číslo se zaokrouhluje na nejbližší číslo celé! Možné maximum bodů získaných z testů a dosažených za prospěch ze ZŠ, je 320.

Formulář přihlášky v elektronické podobě je ke stažení zde. 

Požadavky na učebnice a sešity v 1. ročníku