Ve školním roce 2023/2024 bude škola otevírat 5 tříd v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.

 

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění platných změn).

Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Dalším kritériem pro přijetí jsou výsledky z posledních tří klasifikačních období.

Uchazeč, který není občanem ČR či jiného členského státu EU a který plní či splnil povinnou školní docházku v České republice, musí předložit doklad o oprávněnosti pobytu v České republice střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku.

 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

 Uchazeč ze ZŠ má možnost v rámci prvního kola přijímacího řízení podat přihlášku na dvě střední školy. Formulář přihlášky získáte na základní škole. 

 • Naše škola nabízí vzdělávání v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Na jednotlivá zaměření (BIM projektování, Architektura a stavitelství, Pozemní stavby, Dopravní stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby) se uchazeči nepřihlašují. Žáci si své zaměření volí až po prvním roce studia, kdy se podrobněji seznámí se studiem stavebnictví.
 • Škola vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdáte v tištěné podobě na obě zvolené školy (na každou z nich po jednom stejném vyhotovení). Na naší škole jí můžete podat osobně na sekretariátu, zaslat poštou nebo prostřednictví datové schránky do 1. března 2023.
 • Pořadí škol na přihlášce je rozhodující pouze pro určení termínu konání jednotných přijímacích testů.

Kdy a kde se konají jednotné testy?

 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
  • Jednotné testy koná v prvním řádném termínu 13. dubna uchazeč, který uvedl naši školu v přihlášce jako první.
  • Jednotné testy koná v druhém řádném termínu 14. dubna uchazeč, který uvedl naši školu v přihlášce jako druhou.
  • V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2022 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2023 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.
 • Náhradní termín testů je stanoven na 10. května a 11. května 2023. Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitelka školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

Co bude obsahem jednotných testů?

 • Zkouška se skládá ze dvou testů, a to z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
 • Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z MAT trvá 70 minut.
 • Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

 • Ředitelka školy může rozhodnout na základě Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů. Doporučení školského poradenského zařízení prosíme zaslat spolu s přihláškou.

Dokdy se musí odevzdat zápisový lístek?

 • Uchazeči počíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů 10. nebo 11. května 2023 bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

 

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění platných změn).

Ve školním roce 2023/2024 bude škola otevírat 5 tříd v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, přijato bude 150 uchazečů.

 

Pořadí žáků, přijímaných do 1. ročníků bude stanoveno takto:

 1. Uchazeči o studium se přijímají podle celkového bodového ohodnocení, které se skládá z bodových hodnocení dílčích. Získaný počet bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém bodovém hodnocení 75%, získaný počet bodů za hodnocení výsledků posledních tří klasifikačních období na ZŠ se podílí na celkovém bodovém hodnocení 25%.
 2. Dílčí bodová hodnocení: 

a) Bodové hodnocení testů v rámci jednotné přijímací zkoušky (celkový získaný počet bodů v rámci jednotné přijímací zkoušky bude přenásoben koeficientem 0,75)

 • test z českého jazyka a literatury - PČJ (max. 50 bodů)
 • test z matematiky a její aplikace - PM (max. 50 bodů)

 

b) Hodnocení výsledků posledních tří klasifikačních období na ZŠ (celkový získaný počet bodů bude přenásoben koeficientem 0,25)

 • hodnocení za průměrný prospěch v 1. pololetí 8. třídy - P1 (max. 10 bodů)
 • hodnocení za průměrný prospěch v 2. pololetí 8. třídy - P2 (max. 10 bodů)
 • hodnocení za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy - P3 (max. 10 bodů)
 • hodnocení za samostatnou klasifikaci 1. pololetí 9. třídy v předmětech:
  • matematika - M (max. 30 bodů)
  • fyzika - F (max. 20 bodů)
  • český jazyk - ČJ (max. 10 bodů)
  • anglický jazyk - AJ (max. 10 bodů)

 

   3. Možné maximum je tedy 100 bodů.

   4. Při rovnosti celkové bodové hodnocení se bude postupovat tak, že pořadí těchto uchazečů budeme řadit nejprve dle bodového hodnocení testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a při přetrvávající rovnosti bodů následně dle získaných bodů za hodnocení průměrného prospěchu v posledních třech klasifikačních obdobích.

   5. Na místa těch uchazečů, kteří byli přijati, ale nepodali zápisový lístek, se posunou další nepřijatí uchazeči.

   6. Přijímání cizinců:

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Při ověřování znalosti českého jazyka rozhovorem může uchazeč získat maximálně 50 bodů. Uchazeč, který u rozhovoru získal 0 až 20 bodů, neuspěl a nesplnil kritéria přijímacího řízení. Získaný počet bodů bude přenásoben koeficientem 0,75.

U zahraničního vysvědčení přikládá uchazeč ověřený překlad s překladatelskou doložkou, podpisem a razítkem (náležitosti jsou v § 24 vyhlášky 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti). U úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné docházky se dokládá uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti vysvědčení („tzv. nostrifikace“ od krajských úřadů).

 

 

Bodové hodnocení:

1. Bodové hodnocení zkoušky v rámci povinné přijímací zkoušky se započte podle bodové úspěšnosti v testu z českého jazyka a literatury (PČJ) a bodové úspěšnosti v testu z matematiky a její aplikace vztahu (PM) dle vztahu:

(PČJ + PM) . 0,75

 

2. Průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období ZŠ (P1, P2, P3) se započte dle vztahu:

(60 – 10 P1 – 10 P2 – 10 P3) . 0,25

 

3. Klasifikace v 1. pololetí 9. třídy z matematiky (M), fyziky (F), českého jazyka (ČJ) a anglického jazyka (AJ) se započte dle vztahu:

(105 - 15 M – 10 F - 5 ČJ - 5 AJ) . 0,25

 

Celkové bodové hodnocení:

CBH = (PČJ + PM) . 0,75 + (165 – 10 P1 – 10 P2 – 10 P3 - 15 M - 10 F - 5 ČJ - 5 AJ) . 0,25

 

Možné maximum bodů získaných z testů a dosažených za prospěch ze ZŠ je 100.