Ve školním roce 2021/2022 bude škola otevírat 4 třídy v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 671/2004 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění platných změn).

Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Dalším kritériem pro přijetí jsou výsledky z 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

 

Přijímáme též žáky z kvarty osmiletých gymnázií. Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení kvarty.

Uchazeč, který není státním občanem ČR či jiného členského státu EU a který plní či splnil povinnou školní docházku v České republice, přiloží k přihlášce kopie platného pasu a povolení k pobytu v ČR.

Ubytování pro mimopražské uchazeče je možné po domluvě zajistit v domově mládeže. 

Stravování je zajištěno ve školní jídelně sousední ZŠ, která je určena i pro žáky středních škol v blízkém okolí.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeč ze ZŠ má možnost v rámci prvního kola přijímacího řízení podat přihlášku na dvě střední školy. Formulář přihlášky v elektronické podobě je ke stažení v pdf zde.

 

Jak vyplnit přihlášku?

 • Uchazeč vyplní přední stranu přihlášky, zadní stranu vyplňuje základní škola.
 • V přihlášce můžete uvést až dvě školy. Uvedení pořadí škol není závazné. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 • Naše škola nabízí vzdělávání v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Na jednotlivá zaměření (Architektura a stavitelství, Pozemní stavby, Dopravní stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, BIM projektování) se nepřihlašujete. Žáci si své zaměření volí až po prvním roce studia, kdy se podrobněji seznámí se studiem stavebnictví.
 • Kolonku „Termín přijímací zkoušky“ v případě naší školy nevyplňujete. V uvedené kolonce se uvádí termíny případné „školní“ přijímací zkoušky, která u nás není ředitelkou školy stanovena. Tato kolonka  není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdáte v tištěné podobě na obě zvolené školy (na každou z nich po jednom vyhotovení). Na naší škole jí můžete podat osobně na sekretariátu nebo zaslat poštou do 1. března 2021.

Kdy a kde se konají jednotné testy?

 • Jednotné testy koná v prvním řádném termínu 3.5. 2021 uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako první.
 • Jednotné testy koná v druhém řádném termínu 4.5. 2021 uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako druhou.
 • Náhradní termín testů je stanoven na 2. a 3.6. 2021. Ředitelka školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitelka školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

Co bude obsahem jednotných testů?

 • Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (podle § 60 odst. 2 školského zákona). Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
 • Zkouška z ČJL trvá 70 minut, zkouška z M trvá 85 minut.
 • Loňské ilustrační testy si můžete stáhnout zde.

Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

 • Ředitelka školy může rozhodnout na základě doporučení školského poradenského zařízení o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů.

Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem 19. května. Tento den budou vyhlášeny ředitelkou školy výsledky přijímacího řízení, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách a ve škole u vstupu do budovy. Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je 2. června 2021. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

 

Kritéria přijímacího řízení

Ve školním roce 2021/2022 bude škola otevírat 4 třídy v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, přijato bude 120 uchazečů.

Pořadí žáků, přijímaných do 1. ročníku bude stanoveno takto:

 1. Uchazeči o studium se přijímají podle celkového bodového ohodnocení, které se skládá z těchto bodových hodnocení dílčích:
 • bodové hodnocení zkoušky v rámci povinné přijímací zkoušky
  • test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů)
  • test z matematiky a její aplikace (max. 50 bodů)
 • hodnocení za průměrný prospěch v 1. pololetí 8. třídy (max. 20 bodů)
 • hodnocení za samostatnou klasifikaci 1. pololetí 8. třídy v předmětech:
  • matematika (max. 10 bodů)
  • český jazyk (max. 5 bodů)
  • fyzika (max. 5 bodů)

Možné maximum je tedy 140 bodů.

 

   2. Při dosažení stejného počtu bodů v blízkosti hraničního počtu přijímaných uchazečů může být počet přijímaných zvýšen o pět míst.

   3. Na místa těch uchazečů, kteří byli přijati, ale nepodali zápisový lístek, se posunou další nepřijatí uchazeči.

 

Bodové ohodnocení:

 1. Bodové hodnocení zkoušky v rámci povinné přijímací zkoušky se započte podle bodové úspěšnosti v testu z českého jazyka a literatury (PČJ) a bodové úspěšnosti v testu z matematiky a její aplikace (PM) dle vztahu:

PČJ + PM

 

   2. Průměrný prospěch za 1. pololetí 8.třídy (P) se započte dle vztahu:

30 – 10 . P

 

   3. Klasifikace v 1. pololetí 8. třídy z matematiky (M), českého jazyka (C) a fyziky (F) se započte dle vztahu:

28 - 4 . M - 2 . C - 2 . F

 

Celkové bodové ohodnocení:

CB = PČJ + PM + 58 - 10 . P - 4 . M - 2 . C - 2 . F

 

Možné maximum bodů získaných z testů a dosažených za prospěch ze ZŠ, je 140.