Ve školním roce 2019/2020 bude škola otevírat 4 třídy v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 671/2004 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění platných změn).

Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Dalším kritériem pro přijetí jsou výsledky posledních tří klasifikačních období, v jejichž průběhu nesmí být uchazeč hodnocen stupněm nedostatečný a mít snížit sníženou známku z chování. Dále se přihlíží k zájmu o obor. 

Přijímáme též žáky z kvarty osmiletých gymnázií. Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení kvarty.

Uchazeč, který není státním občanem ČR či jiného členského státu EU a který plní či splnil povinnou školní docházku v České republice, přiloží k přihlášce kopie platného pasu a povolení k pobytu v ČR.

Ubytování pro mimopražské uchazeče je možné po domluvě zajistit v domově mládeže. 

Stravování je zajištěno ve školní jídelně sousední ZŠ, která je určena i pro žáky středních škol v blízkém okolí.

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM TESTŮM Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Všechny termíny přípravných kurzů jsou již obsazené.

Od  4. prosince 2018 bude škola pořádat přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 9. tříd. Kurzy budou probíhat vždy v úterý nebo ve čtvrtek od 16.00 hodin. (Kurz z českého jazyka 16.00 - 16.45, kurz z matematiky 16.55 - 18.00).

Cena kurzu z matematiky je 1100,- Kč a zahrnuje 15 hodin daného předmětu v délce 65 minut, cena kurzu z českého jazyka a literatury je 700,- Kč a zahrnuje 15 hodin výuky v délce 45 minut. Platba kurzů proběhne v hotovosti na první hodině. 

Podrobný rozpis konání přípravných kurzů k přijímacím testům:

Hodina ÚTERNÍ TERMÍN ČTVRTEČNÍ TERMÍN

Český jazyk

16.00 – 16.45

Matematika

16.55 – 18.00

Český jazyk

16.00 – 16.45

Matematika

16.55 – 18.00

1. 4.12.2018 6.12.2018
2. 11.12.2018 13.12.2018
3. 18.12.2018 20.12.2018
4. 8.1.2019 10.1.2019
5. 15.1.2019 17.1.2019
6. 22.1.2019 24.1.2019
7. 29.1.2019 31.1.2019
8. 5.2.2019 7.2.2019
9. 19.2.2019 21.2.2019
10. 26.2.2019 28.2.2019
11. 5.3.2019 7.3.2019
12. 12.3.2019 14.3.2019
13. 19.3.2019 21.3.2019
14. 26.3.2019 28.3.2019
15. 2.4.2019 4.4.2019

Přihlásit se je možné na oba předměty nebo pouze na jeden.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Uchazeč ze ZŠ má možnost v rámci prvního kola přijímacího řízení podat přihlášku na dvě střední školy. Formulář přihlášky v elektronické podobě je ke stažení v xls zde, v pdf zde. 

 

Jak vyplnit přihlášku?

 • Uchazeč vyplní přední stranu přihlášky, zadní stranu vyplňuje základní škola.
 • V přihlášce můžete uvést až dvě školy. Uvedení pořadí škol není závazné. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 • Naše škola nabízí vzdělávání v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Na jednotlivá zaměření (Architektura a stavitelství, Pozemní stavby, Dopravní stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, BIM projektování) se nepřihlašujete. Žáci si své zaměření volí až po prvním roce studia, kdy se podrobněji seznámí se studiem stavebnictví.
 • Kolonku „Termín přijímací zkoušky“ v případě naší školy nevyplňujete. V uvedené kolonce se uvádí termíny případné „školní“ přijímací zkoušky, která u nás není ředitelkou školy stanovena. Tato kolonka  není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdáte v tištěné podobě na obě zvolené školy (na každou z nich po jednom vyhotovení). Na naší škole jí můžete podat osobně na sekretariátu nebo zaslat poštou do 1. března 2019.

 

Kdy a kde se konají jednotné testy?

 • Jednotné testy koná v prvním řádném termínu 12.4. 2019 uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako první.
 • Jednotné testy koná v druhém řádném termínu 15.4. 2019 uchazeč, který uvedl naší školu v přihlášce jako druhou.
 • Náhradní termín testů je stanoven na 13. a 14.5.2019. Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitel školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

 

Co bude obsahem jednotných testů?

 • Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (podle § 60 odst. 2 školského zákona). Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
 • Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z M trvá 60 minut.
 • Loňské ilustrační testy si můžete stáhnout zde.

Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

 • Ředitelka školy může rozhodnout na základě doporučení školského poradenského zařízení o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů.

 

Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem x. dubna. Tento den budou vyhlášeny ředitelkou školy výsledky přijímacího řízení, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách a ve škole u vstupu do budovy. Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je xxx. května 2019. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

 

Kritéria přijímacího řízení

Počty žáků, přijímaných do 1. ročníků byly stanoveny takto:

 1. Otevřeny budou čtyři třídy v denní formě vzdělávání oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví.
 2. Uchazeči o studium se přijímají podle celkového bodového ohodnocení, které se skládá z těchto bodových hodnocení dílčích:
 • bodové hodnocení zkoušky v rámci povinné přijímací zkoušky
  • test z českého jazyka a literatury (max. 100 bodů)
  • test z matematiky a její aplikace (max. 100 bodů)
 • hodnocení za průměrný prospěch v I. a II. pololetí 8.třídy a v I. pololetí 9.třídy ZŠ (max.60 bodů)
 • hodnocení za samostatnou klasifikaci v uvedených pololetích v předmětech:
   • matematika (max. 30 bodů)
   • český jazyk (max. 15 bodů)
   • fyzika (max. 15 bodů)

Možné maximum je tedy 320 bodů.

 3.  Při dosažení stejného počtu bodů v blízkosti hraničního počtu může být počet přijímaných zvýšen o pět míst.

 4.  Na místa těch uchazečů, kteří byli přijati, ale nepodali zápisový lístek, se posunou další nepřijatí uchazeči.

Bodová ohodnocení:

 1. bodové hodnocení zkoušky v rámci povinné přijímací zkoušky se započte podle procentuální úspěšnosti v testu z českého jazyka a literatury (PČJ) a procentuální úspěšnosti v testu z matematiky a její aplikace vztahu (PM) dle vztahu:

PČJ + PM

 1. průměrný prospěch v posledních třech pololetích výuky na ZŠ (P1, P2, P3) se započte dle vztahu:

84 – 8 . (P1 + P2 + P3)

  2.  klasifikace v posledních třech pololetích z matematiky (M1, M2, M3),           českého jazyka (C1, C2, C3) a fyziky (F1, F2, F3) se započtou dle                 vztahu:

72 – 2 . (M1 + M2 + M3) - C1 - C2 - C3 - F1 - F2 - F3

Celkové bodové ohodnocení:

CB = PČJ + PM + 156 - 8 . (P1 + P2 + P3) - 2 . (M1 + M2 + M3) - C1 - C2 - C3 - F1 - F2 - F3

Vypočtené číslo se zaokrouhluje na nejbližší číslo celé! Možné maximum bodů získaných z testů a dosažených za prospěch ze ZŠ, je 320.

Formulář přihlášky v elektronické podobě je ke stažení zde. 

Požadavky na učebnice a sešity v 1. ročníku