Ve školním roce 2024/2025 bude škola otevírat 5 tříd v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, přijato bude 136 uchazečů.

 

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění platných změn).

Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Dalším kritériem pro přijetí jsou výsledky z posledních tří klasifikačních období.

Uchazeč, který není občanem ČR či jiného členského státu EU a který plní či splnil povinnou školní docházku v České republice, musí předložit doklad o oprávněnosti pobytu v České republice střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku.

 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

 • Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory v rámci jedné střední školy. Kromě tří výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Může tak v prvním kole podat dohromady až 5 přihlášek (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát).
 • Naše škola nabízí vzdělávání v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Na jednotlivá zaměření (BIM projektování, Architektura a stavitelství, Pozemní stavby, Dopravní stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby) se uchazeči nepřihlašují. Žáci si své zaměření volí až po prvním roce studia, kdy se podrobněji seznámí se studiem stavebnictví.
 • Škola vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání - naše škola poskytuje vzdělání v oboru Stavebnictví 36-47-M/01.
 • Nově máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na naší školu:

 

- elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)

- podáním výpisu vytištěného z online systému

- podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

 

 • Doporučujeme Vám zvolit první možnost, podat elektronickou přihlášku. Je to jediný způsob, u kterého uvidíte po vyhodnocení jednotných přijímacích testů Cermatem výsledky svých testů online. V případě podání elektronické přihlášky s Vámi budeme komunikovat přes systém, nebudete tak muset na poštu pro doporučený dopis v průběhu přijímacího řízení.
 • Bližší informace ke způsobům podání přihlášek nalezenete na webu https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Výběr škol na přihlášku - prioritizace

 • V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená? Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3. Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy. Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí "nad čarou" ve více než jedné výsledkové listině.
 • Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více školách/oborech, automaticky budete přijati do té/ten z nich, kterou jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.
 • Vysvětlení algoritmu rozřazování uchazečů na školy naleznete ve videu zveřejněným MŠMT https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4&t=1s

 

Termín podání přihlášky do 1.kola přijímacího řízení 

 • Jedním z výše uvedených způsobů podejte přihlášku od 1.2.2024 do 20.2.2024

 

Kdy a kde se konají jednotné přijímací zkoušky?

 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 12. a 15. dubna 2024.
 • Jednotnou přijímací zkoušku budete konat na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání přijímacích zkoušek budou určeny systémově a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou Vám zašleme 14 dní před konáním testů. Může se stát, že testy budete konat 2x ve stejné škole.
 • Případný náhradní termín testů je stanoven na 29. dubna a 30. dubna 2024. Ředitelka školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

 

Termíny vyhlášení výsledků 1.kola přijímacího řízení?

 • Před zveřejněním výsledků 1. kola přijímacího řízení budete mít ve dnech 10., 13. a 14. května možnost nahlídnout do spisu. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.
 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejníme dne 15. května 2024 na našich webových stránkách a u vstupu do budovy školy.

 

Co bude obsahem jednotných testů?

 • Zkouška se skládá ze dvou testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků

  Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít také testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci TAU, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

 • Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z MAT trvá 70 minut.
 • Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

 • Ředitelka školy může rozhodnout na základě Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů. Doporučení školského poradenského zařízení prosíme zaslat spolu s přihláškou.

 

Odvolání

 • V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

 

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete zde.

 

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění platných změn).

Ve školním roce 2024/2025 bude škola otevírat 5 tříd v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, přijato bude 136 uchazečů.

Podrobná kritéria přijímacího řízení naleznete zde.