Školní jídelna s výdejnou jídel je zřízena v suterénu školy. Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci a cizí strávníci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy. Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.107/2005Sb., o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005Sb., o nákladech a jejich úhradě, hygienickými předpisy podle vyhlášky 137/2004Sb., Školským zákonem č.561/2004Sb., zák. 852/2004Sb. o hygieně potravin, zák. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 

1. Práva a povinnosti žáků - strávníků

Žák - strávník má právo:

 1. Stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona.
 2. Na kvalitní a vyváženou stravu.

Žák - strávník má povinnost:

 1. Chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.
 2. Řídit se pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga.
 3. Umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny.
 4. Odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli.
 5. Zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po výdejně ani v okolí školy.

2. Provoz školní jídelny

 1. Pokrmy se vydávají v době od 11.30 do 14.30, v mimořádných a odůvodněných případech i dříve.
 2. Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.
 3. Není dovoleno vstupovat do jídelny mimo určené časy).

3. Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek je každý týden v tištěné podobě vyvěšen ve školní jídelně.
 2. Jídelní lístek je v digitální podobě na Internetu na adrese www.e-jidelniček.cz .

4. Výdej obědů

 1. Žák - strávník si v jídelně vezme podnos a příbor ze zásobníku před výdejním pultem. Řadí se u výdejních oken a před vydáním pokrmu vloží do čtecího zařízení čip, který slouží k evidenci výdeje. Po konzumaci oběda odnese žák - strávník použité nádobí na podnosu stojanu na použité nádobí a příbory.
 2. Přídavky obědů jsou nenárokové a závisí na průběhu výdeje obědů.

5. Zajištění bezpečnosti a pravidla chování

 1. Žáci přicházejí do školní jídelny ve vyhrazený čas dle rozvrhu. Podle pokynů dohlížejícího pracovníka vstupují do jídelny k odběrovému oknu a k výdeji stravy. Při čekání na jídlo zachovávají žáci - strávníci pravidla slušného chování.
 2. Dohled ve ŠJ zajišťují pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
 3. V prostorách ŠJ dodržují žáci - strávníci pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 5. Dojde-li k úrazu ve ŠJ, ohlásí strávník tuto událost dohlížejícímu pracovníkovi nebo jinému zaměstnanci školy.

6. Zacházení s majetkem školní jídelny

 1. Žáci - strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny.
 2. Za každé svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny, majetku žáků, pedagogických pracovníků či jiných osob žákem - strávníkem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil.

7. Úhrada za stravování

 1. Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.
 2. Výše poplatku za oběd žáků, pracovníků školy a dalších strávníků je určen zvláštní směrnicí ředitelky školy. Aktuální ceny jsou k dispozici na webových stránkách školy.
 3. Stravné se platí předem. Částku je nutné uhradit pouze bezhotovostně bankovním převodem na účet ŠJ.
 4. Pokud není stravné zaplaceno a žák - strávník si oběd nepřihlásí, nemá na oběd nárok.
 5. Obědy se vydávají pomocí čipového systému na ISIC kartu.

8. Odhlášky ze stravování

 1. Školní jídelna provozuje internetové objednávání a odhlašování obědů na adrese https://e-jidelnicek.cz/
 2. Objednávky se přijímají nejpozději jeden pracovní den předem do 11:00.
 3. Odhlášky se provádí rovněž nejpozději jeden pracovní den předem do 11:00 hod. Mimořádně ještě týž den do 7:30 hod. telefonicky na sekretariát školy.