Memorandum o spolupráci mezi ČVUT a VOŠS a SPŠS - dne 4. května 2016 navštívil naši školu rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka. Následné podepsání memoranda o spolupráci je významným krokem k prohloubení vzájemných vztahů. Rektor ČVUT si též prohlédl budovu školy a zavítal i mezi žáky do výuky. Pochvalně se vyjádřil o dlouhodobé kvalitní práci našich učitelů.

Modernizace vybavení školy – do jedné z  IT učeben byly pořízeny výkonější počítače. Ve 4. patře vznikla díky získanému grantu modelovna s dvěma 3 D tiskárnami, kde žáci 2. a 3. ročníku pracují na modelech dle zadání ročníkové projektové práce. Během září bude po prázdninové rekonstrukci jedné z učeben k dispozici zasedací místnost. Nově vybavenou učebnu v přízemí využijí žáci pro hodiny architektonického kreslení; v části šaten bylo obnoveno původní teraco. Pro plánovanou výstavbu tělocvičny ve školním  dvoře jsou připraveny dokončené projektové práce.

Účast  v operačním programu Praha Adaptabilita - posílení výuky odborných předmětů a podpůrných aktivit (odborné exkurze, přednášky a projektové dny) za účelem popularizace oboru stavitelství s důrazem na návaznost studia absolventů školy na VŠ technického směru. Cílem je efektivní spojení teorie s praxí, zařazení moderních technologií a inovací do výuky odborných předmětů, a to v souladu s platnými evropskými standardy.

Přijímací zkoušky – škola využila možnosti konat povinné přijímací zkoušky na šk. rok 2016/2017. Díky systematické a cílené prezentaci nabídky, podmínek a výsledků vzdělávání se podařilo na základě přijímacího řízení naplnit a od 1. září 2016 otevřít čtyři třídy 1. ročníku. Nemalou roli sehrál i otevřený přístup vedení školy k rodičovské veřejnosti.

Soutěže - Školní kola programu ENERSOL, tradičních přehlídek modelů rodinných domů a vodohospodářských staveb a Středoškolské odborné činnosti (SOČ) měla velmi pěknou úroveň:

 • sedm žáků prezentovalo své práce na celopražské konferenci  ENERSOL a jeden z nich se stal členem vybraného pražského týmu, který reprezentoval hlavní město na celostátní přehlídce v Nymburku a postoupil do mezinárodního kola přehlídky v Brně;

 • v krajském kole SOČ obsadili našim zástupci 2. a 4. místo;

 • ve 12. ročníku soutěže „Život pod střechou“, kterou pro studenty SPŠ stavebních vyhlašuje firma Velux, získali ocenění dva naši žáci;

 • poprvé jsme zapojili do celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pomocí grafických programů. 

Dále se naši žáci zúčastnili přehlídky středních škol StreTech 2016 na ČVUT v Praze se zajímavými příspěvky, které vzbudily zájem návštěvníků stánku školy. Soutěže modelů vodohospodářských staveb se opět účastnili všichni studenti třetího ročníku s tímto zaměřením. Autor vítězné práce převzal ocenění – putovní pohár od doc. Ing. Ladislava Satrapy, CSc., vedoucího katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Naši žáci nechyběli ani v recitační soutěži Pražský kalich, v olympiádě v anglickém a v českém jazyce.

.

Sportovní soutěže - k oblíbeným akcím patří např. studentské cyklojízdy Prahou. Naši sportovci zasáhli do bojů v rámci celopražské soutěže POPRASK, a to v minifotbalu, přespolním běhu, ve stolním tenisu, ve florbalu.  V nohejbalu trojic získalo naše družstvo 1. místo v celopražském finále.

Projektové dny pro ZŠ - v několika workshopech si zájemci z 9. a 8. tříd vyzkoušeli své tvůrčí „projektantské“ či konstrukční dovednosti nebo první krůčky v grafickém programu AutoCAD. Mnozí zjistili, že i fyzika může být zajímavým dobrodružstvím.

 

Projektové dny SPSŠ - letošní PD byly koncipovány trochu jinak než v předcházejících letech. Učitelé odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů vymýšleli zajímavá témata a činnosti, které by nalákaly do jejich skupin žáky napříč třídami 1. až 3. r. Čtvrťáci si v tuto dobu vyzkoušeli nanečisto maturitní testy a písemné práce z češtiny, matematiky a angličtiny. Jejich mladší spolužáci si vybírali např. mezi možností:

 • založit si vlastní fiktivní firmu,

 • vymyslet využití proluky na rohu ulic Klimentská a Nové mlýny v Praze 1 a navrhnutou budovu citlivě začlenit mezi ostatní historické domy,

 • pokusit se odpovědět na otázku, jak se vlastně jezdí na kole po Praze, proč končí cyklopruhy před křižovatkou apod.,

 • prohlédnout si Televizní věž Žižkov a zažít besedu s jejím autorem Ing. arch. V. Aulickým,

 • propojit stavebnictví s matematikou a deskriptivní geometrií a vytvořit modely různých stavebních ploch,

 • znázornit postupy při zhotovení stavebních konstrukcí jako komiks.

  Projektové dny byly úspěšné, přinesly nejen mnoho nových informací, poznatků, ale i nápadů. O tom svědčily žákovské prezentace, předvedené modely, fotoreportáže, video natočené o historických památkách, kreslené komiksy aj. Výrazným přínosem bylo též posílení motivace a týmové kooperace mezi mladšími a staršími žáky.

 

Odborné exkurze - seznamují s konkrétními stavebními díly, dávají nahlédnout do světa práce, přinášejí poznatky o moderních materiálech a technologiích, ale zprostředkují též poznání historie architektury. Cílem byly např.:

 • tunely nových částí trasy „A“ pražského metra,

 • výhybkárna v Prostějově,

 • budoucí nejdelší železniční tunel u nás, a to na trati Praha  - Plzeň (Ejpovice).

Během dvoudenních exkurzí se budoucí dopraváci seznámili s mostními konstrukcemi různého typu a vodaři s přehradami, jezy a dalšími vodohospodářskými díly. Proslulé brněnské vily zač. 20. stol. včetně unikátní vily Tugendhat, ale i renesanční zámek Rosice, či dům postavený u nás jako druhý v pořadí v pasivním standardu byly cílem exkurze „pozemáků“ Architektura napříč stoletími.

Postupimské náměstí spojené se jmény světových architektů, několikapodlažní hlavní nádraží, nová vládní čtvrť, zbytky Berlínské zdi, Muzeum holokaustu, barokní a klasicistní památky, výstavba repliky královského zámku, to jsou části mozaiky poskládané během zájezdu do německé metropole.

                                              

A ještě něco navíc

 • Úspěšná účast na přehlídce pražských středních škol Schola Pragensis 2015

 • Dny otevřených dveří se zvýšenou návštěvností

 • Kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium

 • Kurzy AutoCadu pro žáky 9. tříd ZŠ

 • Snow film fest - festival outdoorových filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech

 • Čtyřdenní lyžování v italských Dolomitech  

 • Adaptační kurzy pro 1. ročník

 • Lyžařské a sportovně turistické kurzy pro 1. resp. 3. ročník

 • Školní turnaj v nohejbalu trojic

 • Sportovní den ve znamení třídního pětiboje

 • Interaktivní semináře v rámci Preventivního programu školy pomáhají vyhnout se drogám a nenarazit.

 • Klub mladého diváka

 • 57. repretentační ples školy